UZSĀKTA „VARAM” PROJEKTA REALIZĀCIJA 

Jūlijs 2014 2014.gada 30.jūnijā uzņēmums noslēdza ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līgumu par projekta „Kokmateriālu kalšu un brikešu ražošanas iekārtas energoefektivitātes uzlabošana” Nr.KPFI-15.3/98 īstenošanu. Projekta īstenošanai tiks piesaistīts Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) līdzfinansējums. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 97284.00, no tiem Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums par […]