UZSĀKTA „VARAM” PROJEKTA REALIZĀCIJA 

Jūlijs 2014

2014.gada 30.jūnijā uzņēmums noslēdza ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līgumu par projekta „Kokmateriālu kalšu un brikešu ražošanas iekārtas energoefektivitātes uzlabošana” Nr.KPFI-15.3/98 īstenošanu. Projekta īstenošanai tiks piesaistīts Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) līdzfinansējums.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 97284.00, no tiem

  • Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 64914.14, no tām
    • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi ir 54.99% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 35696.28.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda emisijas samazinājums par 41827.98 kgCO₂ gadā.

Pēdējie jaunumi